وب سایت شخصی محمدباقر عليزاده اقدمردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز آمار مقدماتي کارشناسي 1381 1384
2 دانشگاه تبريز آمار براي علوم اجتماعي کارشناسي 1381 1384
3 دانشگاه تبريز تکنيک هاي خاص تحقيق کارشناسي 1381 1384
4 دانشگاه تبريز مباني جامعه شناسي کارشناسي 1381 تا حال
5 دانشگاه اصفهان مباني جامعه شناسي کارشناسي 1384 1386
6 دانشگاه تبريز روش هاي آماري و کاربرد کامپيوتر کارشناسي ارشد 1386 1388
7 دانشگاه تبريز سمينار روستايي کارشناسي ارشد 1389 1393
8 دانشگاه تبريز روش تحقيق پيشرفته دکتري 1389 تا حال
9 دانشگاه تبريز روش تحقيق نظري کارشناسي 1383 تا حال
10 دانشگاه تبريز روش تحقيق2 کارشناسي ارشد 1393 تا حال
11 دانشگاه تبريز کاربرد کامپيوتر در علوم اجتماعي کارشناسي 1382 تا حال
12 دانشگاه تبريز سمينار شهري کارشناسي ارشد 1394 1395
13 دانشگاه تبريز سمينار شهري کارشناسي ارشد 1394 1395
14 دانشگاه تبريز سمينار شهري کارشناسي ارشد 1394 1395
15 دانشگاه تبريز سمينار شهري کارشناسي ارشد 1394 1395
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد