وب سایت شخصی محمد رضا مجتهديردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز حقوق بين الملل عمومي 1 کارشناسي 1370 تا حال
2 دانشگاه تبريز حقوق بين الملل عمومي 2 کارشناسي 1370 تا حال
3 دانشگاه تبريز آيين دادرسي مدني 1.2.3 کارشناسي 1370 تا حال
4 دانشگاه تبريز حقوق اساسي کارشناسي 1370 1378
5 دانشگاه تبريز حقوق کار کارشناسي 1370 تا حال
6 دانشگاه تبريز حقوق کار کارشناسي ارشد 1384 تا حال
7 دانشگاه تبريز حقوق حل و فصل اختلافات بين المللي کارشناسي ارشد 1384 تا حال
8 دانشگاه تبريز حقوق تأمين اجتماعي کارشناسي ارشد 1384 تا حال
9 دانشگاه تبريز حقوق بين الملل عمومي کارشناسي ارشد 1384 تا حال
10 دانشگاه تبريز سمينار کارشناسي ارشد 1384 تا حال
11 دانشگاه تبريز حقوق داوري بين المللي کارشناسي ارشد 1375 تا حال
12 دانشگاه پرديس ارس حقوق داوري بينالمللي کارشناسي ارشد 1390 تا حال
13 دانشگاه ازاد تبريز حقوق داوري بين المللي کارشناسي ارشد 1378 1393
14 دانشگاه ازاد تبريز حقوق تاميت اجتماعي کارشناسي ارشد 1389 1393
15 واحد علوم و تحقيقات تبريز حقوق تامين اجتماعي کارشناسي ارشد 1390 1393
16 دانشگاه ازاد تبريز حقوق بين الملل عمومي کارشناسي 1368 1393
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد