وب سایت شخصی محسن پورعبادالهان کويچردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز آمار براي اقتصاد (1) کارشناسي 1384 1385
2 دانشگاه تبريز آمار براي اقتصاد (2) کارشناسي 1385 تا حال
3 دانشگاه تبريز اقتصاد خرد (1) کارشناسي 1384 تا حال
4 دانشگاه تبريز اقتصاد مديريت کارشناسي 1384 تا حال
5 دانشگاه تبريز اقتصادسنجي کارشناسي 1386 1386
6 دانشگاه تبريز اصول علم اقتصاد کارشناسي 1385 1386
7 دانشگاه تبريز اقتصاد و مديريت صنعتي کارشناسي 1389 1392
8 دانشگاه تبريز موضوعات انتخابي در اقتصاد کارشناسي 1387 1391
9 دانشگاه تبريز اقتصاد صنعتي کارشناسي ارشد 1385 1389
10 دانشگاه تبريز اقتصاد مديريت کارشناسي ارشد 1386 1392
11 دانشگاه تبريز آمار (مديريت بازرگاني) کارشناسي ارشد 1385 1386
12 دانشگاه تبريز اقتصاد خرد (MBA) کارشناسي ارشد 1387 1387
13 دانشگاه تبريز اقتصاد صنعتي پيشرفته (1) دکتري 1388 تا حال
14 دانشگاه تبريز اقتصاد صنعتي پيشرفته (2) دکتري 1388 تا حال
15 دانشگاه تبريز اقتصاد صنعتي کارشناسي 1390 1390
16 دانشگاه تبريز تحليل آماري (مديريت بازرگاني) کارشناسي ارشد 1390 1392
17 مرکز آموزش بازرگاني اقتصاد براي مديران (1) کارشناسي ارشد 1387 1389
18 سازمان مديريت صنعتي اقتصاد براي مديران (1) کارشناسي ارشد 1387 1387
19 پرديس هاي بين‌المللي دانشگاه تبريز مديريت مالي و اقتصاد مديريت (EMBA) کارشناسي ارشد 1390 1392
20 مرکز آموزش بازرگاني مديريت مالي و اقتصاد مديريت کارشناسي ارشد 1388 1389
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد