وب سایت شخصی محمد حسين رضائي مقدمردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز نقشه هاي توپوگرافي کارشناسي 1370 1372
2 دانشگاه تبريز نقشه خواني کارشناسي 1371 1376
3 دانشگاه تبريز زمين شناسي براي جغرافيا کارشناسي 1372 تا حال
4 دانشگاه تبريز آزمايشگاه ژئومورفولوژي کارشناسي 1374 1385
5 دانشگاه تبريز کاربرد عکس هاي هوائي و ماهواره اي کارشناسي 1377 1385
6 دانشگاه تبريز آمار پيشرفته در ژئومورفولوژي دکتري 1379 1384
7 دانشگاه تبريز تحليل هاي کمي در ژئومورفولوژي دکتري 1379 1384
8 دانشگاه تبريز کارهاي عملي ژئومورفولوژي کارشناسي ارشد 1381 1387
9 دانشگاه تبريز کامپيوتر در جغرافيا کارشناسي 1373 1380
10 دانشگاه تبريز سيستم هاي مورفوژنز دکتري 1381 تا حال
11 دانشگاه تبريز روش تحقيق در جغرافيا کارشناسي 1385 1386
12 دانشگاه تبريز اصول فيزيک نظري سنجش از دور کارشناسي ارشد 1380 تا حال
13 دانشگاه تبريز سيستم هاي ژئومورفولوژي دکتري 1388 تا حال
14 دانشگاه تبريز تحليل هاي کمي و تصويري در ژئومورفولوژي دکتري 1387 تا حال
15 دانشگاه تبريز زبان تحصصي ژئومورفولوژي کارشناسي ارشد 1388 تا حال
16 دانشگاه تبريز عمليات صحرائي ژئومورفولوژي کارشناسي ارشد 1388 تا حال
17 دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي ديناميک کارشناسي 1381 تا حال
18 دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي رودخانه اي و دشت هاي سيلابي کارشناسي ارشد 1388 تا حال
19 دانشگاه تبريز آمار و مدل سازي در ژئومورفولوژي کارشناسي ارشد 1392 تا حال
20 دانشگاه تبريز مباني زمين شناسي کارشناسي 1390 تا حال
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد