وب سایت شخصی مجيد صدرمجلسردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز / دانشکدة ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي تاريخ فلسفة يونان از طالس تا افلاطون، تاريخ فلسفة يونان از ارسطو تا افلوطين، کارشناسي 1385 تا حال
2 دانشگاه تبريز / دانشکدة ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي فلسفة افلاطون کارشناسي ارشد 1387 تا حال
3 دانشگاه تبريز / دانشکدة ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي فلسفة افلاطون دکتري 1389 تا حال
4 دانشگاه تبريز / دانشکدة ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي حكمت ايران باستان و فلسفه يونان کارشناسي ارشد 1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد