وب سایت شخصی مرتضي شجاريردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز فلسفه اسلامي (مشاء و اشراق) دکتري 1389 تا حال
2 دانشگاه تبريز فلسفه اسلامي (حکمت متعاليه) دکتري 1389 تا حال
3 دانشگاه تبريز حکمت متعاليه کارشناسي ارشد 1383 تا حال
4 دانشگاه تبريز حکمت اشراق کارشناسي ارشد 1383 تا حال
5 دانشگاه تبريز حکمت مشاء کارشناسي ارشد 1383 تا حال
6 دانشگاه تبريز عرفان نظري کارشناسي ارشد 1383 تا حال
7 دانشگاه تبريز عرفان نظري و تاريخ آن کارشناسي 1381 تا حال
8 دانشگاه تبريز منطق قديم کارشناسي 1381 تا حال
9 دانشگاه تبريز علم کلام کارشناسي 1381 تا حال
10 دانشگاه هنر اسلامي تبريز حکمت اسلامي در معماري اسلامي دکتري 1390 تا حال
11 دانشگاه هنر اسلامي تبريز حکمت شهر و شهرسازي اسلامي دکتري 1391 تا حال
12 دانشگاه هنر اسلامي تبريز فلسفه اسلامي در هنر اسلامي دکتري 1391 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد