وب سایت شخصی محمود صوفيانيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز - گروه فلسفه مکاتب فلسفي قرن 20 و21 کارشناسي 1383
2 دانشگاه تبريز - گروه فلسفه فلسفه هاي جديد و معاصر کارشناسي 1384
3 دانشگاه تبريز - گروه فلسفه متافيزيک در غرب کارشناسي 1384
4 دانشگاه تبريز - گروه فلسفه فلسفه علم 1 کارشناسي 1383
5 دانشگاه تبريز - گروه فلسفه فلسفه علم 2 کارشناسي 1385
6 دانشگاه تبريز - گروه فلسفه منطق جديد 1 کارشناسي 1384
7 دانشگاه تبريز - گروه فلسفه منطق جديد 2 کارشناسي 1388
8 دانشگاه تبريز - دانشکده علوم اجتماعي کليات فلسفه کارشناسي 1387
9 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان تاريخ فلسفه غرب 2 کارشناسي 1384
10 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان زبان تخصصي 1 کارشناسي 1385
11 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان متدولوژي کارشناسي 1384
12 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان منطق قديم کارشناسي 1386
13 دانشگاه تربيت معلم آذربايجان روش تحقيق کارشناسي 1386
14 دانشگاه تبريز- دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي کليات فلسفه کارشناسي 1390 1392
15 دانشگاه تبريز- دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي فلسفه علم روانشناسي کارشناسي 1396 1398
16 دانشگاه تبريز- دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي معرفت شناسي کارشناسي 1397 تا حال
17 دانشگاه تبريز- دانشکده ادبيات-گروه فلسفه فلسفه ذهن کارشناسي ارشد 1396 1396
18 دانشگاه تبريز- دانشکده ادبيات-گروه فلسفه فلسفه ذهن کارشناسي ارشد 1400 1400
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد