وب سایت شخصی محمدعلي ميسميردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز علم مواد کارشناسي بهمن 1392 تا حال
2 دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز ماشين هاي کشاورزي عمومي کارشناسي بهمن 1392 تا حال
3 دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز مهندسي پايداري کارشناسي ارشد مهر 1393 تا حال
4 دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز مدل سازي خطي و غير خطي کارشناسي ارشد مهر 1393 تا حال
5 دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز توليد انرژي زمين گرمايي کارشناسي ارشد بهمن 1393 تا حال
6 دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز مدل سازي سامانه هاي انرژي کارشناسي ارشد بهمن 1393 تا حال
7 دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز مکانيزاسيون واحد هاي دامپروري کارشناسي ارشد بهمن 1393 تا حال
8 دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز تحليل سامانه هاي انرژي کارشناسي ارشد بهمن 1393 تا حال
9 دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز بهينه سازي سامانه هاي انرژِي کارشناسي ارشد بهمن 1394 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد