وب سایت شخصی محمد علي بادامچي زادهردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز رياضي مهندسي کارشناسي 1386 تا حال
2 دانشگاه تبريز تجزيه و تحليل سيستمها کارشناسي 1386 تا حال
3 دانشگاه تبريز کنترل فرايندهاي اتفاقي کارشناسي ارشد 1386 1396
4 دانشگاه تبريز شناسايي سيستمها کارشناسي ارشد 1387 تا حال
5 دانشگاه تبريز برنامه نويسي کامپيوتر کارشناسي 1381 1387
6 دانشگاه تبريز گرافيک کامپيوتري کارشناسي 1386 1389
7 دانشگاه تبريز کنترل مدرن کارشناسي 1387 تا حال
8 دانشگاه تبريز کنترل سيستمهاي خطي کارشناسي 1386 تا حال
9 دانشگاه تبريز مدار منطقي کارشناسي 1386 1387
10 دانشگاه تبريز کنترل اتوماتيک کارشناسي 1386 1387
11 دانشگاه تبريز آز کنترل خطي کارشناسي 1382 1385
12 دانشگاه تبريز کنترل تطبيقي دکتري 1388 1397
13 دانشگاه تبريز شبکه هاي عصبي دکتري 1388 تا حال
14 دانشگاه تبريز نظريه بازي ها دکتري 1394 تا حال
15 دانشگاه تبريز مدارهاي الکتريکي يک کارشناسي 1398 تا حال
16 دانشگاه تبريز کنترل سيستمهاي آشوب دکتري 1399 تا حال
17 دانشگاه تبريز کنترل هوشمند کارشناسي 1399 تا حال
18 دانشگاه تبريز مدارهاي الکتريکي دو کارشناسي 1399 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد