وب سایت شخصی محمد مقدم واحدردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز اصول اصلاح نباتات- اصلاح نباتات خصوصي کارشناسي 1359 1370
2 دانشگاه تبريز طرح آزمايش هاي کشاورزي 2 کارشناسي 1363 1370
3 دانشگاه فردوسي مشهد اصول اصلاح نباتات کارشناسي 1362 1365
4 دانشگاه تبريز بيومتري 1 (روش هاي پيشرفته آماري) -بيومتري2 (روش هاي آماري چند متغيره) کارشناسي ارشد 1365 تا حال
5 دانشگاه تبريز اصلاح نباتات تکميلي کارشناسي ارشد 1366 تا حال
6 دانشگاه تبريز روش تحقيق کارشناسي ارشد 1366 تا حال
7 دانشگاه تربيت مدرس اصلاح نباتات تکميلي کارشناسي ارشد 1374 تا حال
8 دانشگاه تبريز ژنتيک بيومتري دکتري 1370 تا حال
9 دانشگاه تهران بيومتري دکتري 1380 1381
10 دانشگاه شهد بهشتي روش هاي پيشرفته آماري کارشناسي ارشد 1388 1389
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد