وب سایت شخصی مجيد رضايي بنفشهردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز آب و هواشناسي معماري و مديريت انرژي، مخاطرات آب و هوايي ايران، آب و هواشناسي شهري - پيامدهاي تغيير اقليم در ايران - روش تحقيق کارشناسي ارشد 1391 تا حال
2 دانشگاه تبريز تغيير اقليم - آب و هواشناسي شهري پيشرفته دکتري 1388 تا حال
3 دانشگاه تبريز روش تحقيق در آب و هواشناسي , اقليم و بحرانهاي محيطي , اقليم شناسي کاربردي کارشناسي ارشد 1382 تا حال
4 دانشگاه تبريز ميکروکليماتولوژي - اب و هواشناسي ديناميک - اصول و تفسير عکسهاي هوايي , امار و احتمالات در جغرافيا, جغرافياي آبها, جغرافياي ناحيه اي ايران, کار روي زمين در ژئومورفولوژي, نقشه خواني , کارتوگرافي,- روش ت کارشناسي 1369 تا حال
5 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل هيدرولوژي آبهاي سطحي, اقليم و بحرانهاي محيطي کارشناسي ارشد 1383 1389
6 دانشگاه امام حسين (ع) جغرافياي آبهاي ايران , تهيه و تفسير نقشه هاي هوا و اقليم , نقشه خواني کارشناسي 1378 1389
7 دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهر ميکروکليماتولوژي ,اقليم شناسي کاربردي کارشناسي ارشد 1384 1386
8 دانشگاه پيام نور ماکو اصول و تفسير عکسهاي هوايي , امار و احتمالات در جغرافيا, جغرافياي آبها , اقليم شناسي کارشناسي 1380 1382
9 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند اصول و تفسير عکسهاي هوايي , امار و احتمالات در جغرافيا, جغرافياي آبها, جغرافياي ناحيه اي ايران, کارشناسي 1369 1384
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد