وب سایت شخصی محمد سلماسي زادهردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز تاريخ قاجار از ابتدا تا مشروطيت کارشناسي ارشد 1/11/1387 تا حال
2 دانشگاه تبريز تاريخ معاصر ايران کارشناسي ارشد 1/7/1387 تا حال
3 دانشگاه تبريز تاريخ تفکر سياسي در دوره قاجار کارشناسي 1/7/1386 تا حال
4 دانشگاه تبريز تاريخ تفکر سياسي نوين در ايران کارشناسي ارشد 1/11/1388 تا حال
5 دانشگاه تبريز تاريخ اروپا در قرون جديد کارشناسي 1/11/1385 تا حال
6 دانشگاه تبريز تاريخ جهان در قرن بيستم کارشناسي ارشد 1/7/1387 تا حال
7 دانشگاه تبريز تاريخ اجتماعي ايران دکتري 1/11/1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد