وب سایت شخصی محمدتقي اعلميردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مکانيک سيالات کارشناسي 1369
2 دانشگاه تبريز هيدروليک کارشناسي 1369
3 دانشگاه تبريز هيدرولوژي مهندسي کارشناسي 1369
4 دانشگاه تبريز آمار و احتمالات مهندسي کارشناسي 1369
5 دانشگاه تبريز مهندسي سيستم ها کارشناسي 1369
6 دانشگاه تبريز اقتصاد مهندسي کارشناسي 1369
7 دانشگاه تبريز مهندسي آب و فاضلاب کارشناسي 1369
8 دانشگاه تبريز انتقال و توزيع آب کارشناسي 1369
9 دانشگاه تبريز مدل هاي هيدروليکي کارشناسي 1369
10 دانشگاه تبريز فرسايش و حمل مواد جامد کارشناسي 1369
11 دانشگاه تبريز هيدروليک پيشرفته کارشناسي ارشد 1383
12 دانشگاه تبريز هيدرولوژي مهندسي پيشرفته کارشناسي ارشد 1383
13 دانشگاه تبريز روش هاي عددي در مهندسي آب کارشناسي ارشد 1383
14 دانشگاه تبريز هيدروديناميک کارشناسي ارشد 1383
15 دانشگاه تبريز مهندسي رودخانه کارشناسي ارشد 1383
16 دانشگاه تبريز مدل هاي هيدروليکي پيشرفته کارشناسي ارشد 1383
17 دانشگاه تبريز طراحي سازه هاي هيدروليکي کارشناسي ارشد 1383
18 دانشگاه تبريز مکانيک انتقال رسوب دکتري 138
19 دانشگاه تبريز هيدروديناميک پيشرفته دکتري 138
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد