وب سایت شخصی نقي رستميردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز سيستمهاي الکترومغناطيس حرکت خطي کارشناسي ارشد 1393 تا حال
2 دانشگاه تبريز موتورهاي خطي کارشناسي ارشد 1394 تا حال
3 موسسه غير انتفاعي سراج تئوري جامع ماشين هاي الکتريکي کارشناسي ارشد 1393
4 موسسه غير انتفاعي سراج طراحي ماشين هاي الکتريکي کارشناسي ارشد 1393
5 دانشگاه تبريز ماشين هاي الکتريکي يک کارشناسي 1391 تا حال
6 دانشگاه تبريز ماشين هاي الکتريکي دو کارشناسي 1393 تا حال
7 دانشگاه تبريز عايقها و فشار قوي کارشناسي 1391 تا حال
8 دانشگاه تبريز مباني مهندسي برق يک کارشناسي 1388 تا حال
9 دانشگاه تبريز مباني مهندسي برق دو کارشناسي 1388 تا حال
10 دانشگاه تبريز آزمايشگاه ماشين کارشناسي 1388 تا حال
11 دانشگاه تبريز آزمايشگاه مباني مهندسي برق کارشناسي 1388 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد