وب سایت شخصی ناصر صدقيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز نقد و بررسي تاريخ تحولات ايران از ورود سلجوقيان تا حمله مغول کارشناسي ارشد 1387 تا حال
2 دانشگاه تبريز روش هاي تحقيق در تاريخ کارشناسي ارشد 1388 تا حال
3 دانشگاه تبريز فلسفه تاريخ کارشناسي ارشد 1386 تا حال
4 دانشگاه تبريز تاريخ تحولات ايران عصر سلجوقي کارشناسي 1384 تا حال
5 دانشگاه تبريز تاريخ تحولات جهان اسلام از سال 40تا227ق. کارشناسي 1385 تا حال
6 دانشگاه تبريز تاريخ تحولات جهان اسلام از سال 227 تا سقوط بغداد کارشناسي 1385 تا حال
7 دانشگاه تبريز مباني تاريخ اجتماعي ايران کارشناسي 1385 تا حال
8 دانشگاه تبريز جامعه شناسي تاريخي کارشناسي 1386 تا حال
9 دانشگاه تبريز تاريخ تحولات اروپا از رنسانس تا انقلاب فرانسه کارشناسي ارشد 1387 1388
10 دانشگاه تبريز مباني علم سياست کارشناسي 1384 1388
11 دانشگاه تبريز تاريخ عقايد و مکتب هاي سياسي در غرب کارشناسي 1385 1388
12 دانشگاه تبريز قرائت و ترجمه متون تاريخي به زبان عربي کارشناسي 1386 تا حال
13 دانشگاه تبريز ترجمه متون تاريخي به زبان عربي کارشناسي ارشد 1386 تا حال
14 دانشگاه تبريز جامعه شناسي تاريخي ايران دکتري 1389 تا حال
15 دانشگاه تبريز فلسفه تاريخ کارشناسي 1388 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد