وب سایت شخصی کتايون نفوذيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز باکتري شناسي کارشناسي ارشد 1386 تا حال
2 دانشگاه تبريز ميکروبيولوژي و بيماري هاي ميکروبي دام کارداني 1387 تا حال
3 دانشگاه تبريز باکتري شناسي عمومي کارشناسي 1380 تا حال
4 دانشگاه تبريز اصول تکنيک هاي ميکروبيولوژي کارشناسي 1380 1381
5 دانشگاه تبريز باکتري شناسي اختصاصي کارشناسي 1380 تا حال
6 دانشگاه تبريز ايمني شناسي کارشناسي 1385 1386
7 دانشگاه تبريز ايمني شناسي کارشناسي ارشد 1386 1387
8 دانشگاه تبريز ميکروبيولوژي عمومي کارشناسي 1386 تا حال
9 دانشگاه شهيد چمران اهواز ميکروبيولوژي عمومي کارشناسي 1382 1383
10 دانشگاه شهيد چمران اهواز ايمني شناسي کارشناسي 1382 1384
11 دانشگاه شهيد چمران اهواز باکتري شناسي عمومي کارشناسي 1382 1384
12 دانشگاه شهيد چمران اهواز باکتري شناسي عمومي کارشناسي ارشد 1382 1384
13 دانشگاه شهيد چمران اهواز باکتري شناسي اختصاصي کارشناسي 1382 1384
14 دانشگاه شهيد چمران اهواز باکتري شناسي اختصاصي و بيماري هاي باکتريايي دام کارشناسي ارشد 1382 1384
15 دانشگاه تبريز باکتري شناسي اختصاصي و بيماري هاي باکتريايي دام کارشناسي ارشد 1387 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد