وب سایت شخصی شاهين اوستانردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز خاکشناسي عمومي کارشناسي 1373 1386
2 دانشگاه تبريز شيمي خاک کارشناسي 1375 تا حال
3 دانشگاه تبريز آلودگي محيط زيست کارشناسي 1376 تا حال
4 دانشگاه تبريز خاکهاي شور و سديمي کارشناسي 1385 تا حال
5 دانشگاه تبريز شيمي خاک پيشرفته کارشناسي ارشد 1383 تا حال
6 دانشگاه تبريز کاني شناسي عمومي کارشناسي ارشد 1383 تا حال
7 دانشگاه تبريز شناخت و کاربرد دستگاههاي آزمايشگاهي دکتري 1385 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد