وب سایت شخصی رضا دهقانيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 گروه تاريخ دانشگاه تبريز تاريخ عثماني و خاورميانه کارشناسي 1387 تاحال
2 گروه تاريخ دانشگاه تبريز فرهنگ و تمدن اسلامي کارشناسي 1387 1389
3 گروه تاريخ دانشگاه تبريز تاريخ تشيع 1و2 کارشناسي 1387 1390
4 گروه تاريخ دانشگاه تبريز تاريخ جهان اسلام کارشناسي 1389 1390
5 گروه کتابداري دانشگاه تبريز تاريخ تمدن کارشناسي 1387 1389
6 گروه کتابداري دانشگاه تبريز تاريخ اديان کارشناسي 1388 1389
7 گروه تاريخ دانشگاه تبريز مباني و کليات علم تاريخ کارشناسي 1389 تا حال
8 گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز تاريخ اجتماعي ايران کارشناسي 1388 تا حال
9 گروه تاريخ دانشگاه تبريز اسلام در ممالک قفقاز کارشناسي 1387 تا حال
10 گروه تاريخ دانشگاه تبريز تاريخ اسلام در آسياي ميانه کارشناسي 1387 تا حال
11 گروه تاريخ دانشگاه تبريز تاريخ و تمدن عثماني کارشناسي ارشد 1389 تا حال
12 گروه تاريخ دانشگاه تبريز تاريخ تحولات قفقاز در دوره معاصر کارشناسي ارشد 1389 تا حال
13 گروه تاريخ دانشگاه تبريز كليات تاريخ و تمدن آفريقا کارشناسي ارشد 1390 تا حال
14 گروه تاريخ دانشگاه تبريز نقد و بررسي تاريخ تحولات عثماني کارشناسي ارشد 1389 تا حال
15 گروه تاريخ دانشگاه تبريز تاريخ تحولات قفقاز کارشناسي ارشد 1389 تا حال
16 گروه تاريخ دانشگاه تبريز ملل و نحل دکتري 1390 تا حال
17 گروه تاريخ دانشگاه تبريز تاريخ مذاهب اسلامي کارشناسي ارشد 1393 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد