وب سایت شخصی رسول قربانيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز اصول و مباني برنامه ريزي منطقه اي کارشناسي ارشد 1394 تا حال
2 دانشگاه تبريز برنامه ريزي فضاي سبز شهري کارشناسي 1374 1391
3 دانشگاه تبريز آماده سازي اراضي شهري کارشناسي 1376 1390
4 دانشگاه تبريز برنامه ريزي مجتمع هاي زيستي و شهركهاي جديد کارشناسي ارشد 1388 تا حال
5 دانشگاه تبريز شهرهاي ايران و طرحهاي شهري کارشناسي 1387 1392
6 دانشگاه تبريز مكتب هاي برنامه ريزي ناحيه اي دکتري 1388 1394
7 دانشگاه تبريز تکنيکهاي برنامه ريزي شهري کارشناسي 1389 تا حال
8 دانشگاه تبريز نظريه هاي پيشرفته در برنامه ريزي شهري دکتري 1394 تا حال
9 دانشگاه تبريز برنامه ريزي راهبردي و عملياتي شهر دکتري 1396 تا حال
10 دانشگاه تبريز روشهاي برنامه ريزي شهري کارشناسي ارشد 1398 تا حال
11 دانشگاه تبريز طراحي فضاها و مبلمان شهري کارشناسي 1383 13390
12 دانشگاه تبريز طراحي فضاهاي شهري کارشناسي 1373 1379
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دروس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد