وب سایت شخصی عبدالرضا واعظي هيرردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز - گروه زمين شناسي هيدروليک جريان در محيط متخلخل دکتري 1391 تا حال
2 دانشگاه تبريز - گروه زمين شناسي مدل سازي پيشرفته دکتري 1391 1394
3 دانشگاه تبريز - گروه زمين شناسي هيدروژئولوژي سازندهاي سخت کارشناسي ارشد 1390 تا حال
4 دانشگاه تبريز - گروه زمين شناسي هيدروژئولوزي محيطهاي کارست کارشناسي ارشد 1390 تا حال
5 دانشگاه تبريز - گروه زمين شناسي هيدروليک آبهاي زيرزميني کارشناسي ارشد 1391 تا حال
6 دانشگاه تبريز - گروه زمين شناسي مديريت و اقتصاد منابع آب کارشناسي ارشد 1391 تا حال
7 دانشگاه تبريز - گروه زمين شناسي تغذيه مصنوعي کارشناسي ارشد 1391 تا حال
8 دانشگاه تبريز - گروه زمين شناسي آلودگي خاک کارشناسي ارشد 1391 تا حال
9 دانشگاه تبريز - گروه زمين شناسي موضوعات خاص در زمين شناسي زيست محيطي کارشناسي ارشد 1391 1394
10 دانشگاه تبريز - گروه زمين شناسي زمين شناسي عمومي کارشناسي 1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد