وب سایت شخصی عباس رأفتردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز ژنتيک مقاومت به بيماري ها دکتري 1390 تا حال
2 دانشگاه تبريز مباحث نوين در اصلاح نژاد دام- (مشترک با ساير اساتيد) دکتري 1390 تا حال
3 دانشگاه تبريز اصلاح دام تکميلي (3) - (مشترک) دکتري 1390 تا حال
4 دانشگاه تبريز روشهاي پيشرفته آماري کارشناسي ارشد 1386 تا حال
5 دانشگاه تبريز- دانشکده دامپزشکي اصول اصلاح نژاد دام کارشناسي ارشد 1386 1393
6 دانشگاه تبريز اصلاح دام تکميلي (1) کارشناسي ارشد 1390 تا حال
7 دانشگاه تبريز ژنتيک کمي کارشناسي ارشد 1390 1393
8 دانشگاه تبريز- گروه صنايع غذايي آمار کاربردي در صنايع غذايي کارشناسي ارشد 1387 1388
9 دانشگاه تبريز تکنولوژي الياف دامي کارشناسي 1377 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد