وب سایت شخصی ذوالفقار رجبيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز بيماري هاي طيور کارشناسي ارشد 1388 تا حال
2 دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز تغذيه اختصاصي طيور کارشناسي ارشد 1386 تا حال
3 دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز عمليات درمانگاه طيور کارشناسي ارشد 1388 تا حال
4 دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز اصول بهداشت و پرورش طيور کارشناسي ارشد 1386 تا حال
5 دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز بيماري هاي طيور کارداني 1385 تا حال
6 دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز عمليات درمانگاه طيور کارداني 1385 تا حال
7 دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز اصول پرورش طيور کارداني 1385 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد