وب سایت شخصی شهرام روستاييردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي ساختماني کارشناسي 1380 تا حال
2 دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي مناطق شهري کارشناسي 1380 تا حال
3 دانشگاه تبريز کار روي زمين ژئومورفولوژي کارشناسي 1380 1386
4 دانشگاه تبريز جغرافياي طبيعي ايران کارشناسي 1380 تا حال
5 دانشگاه تبريز کاربرد عکسهاي هوايي و ماهواره اي کارشناسي 1380 تا حال
6 دانشگاه تبريز کامپيوتر براي جغرافيا کارشناسي 1380 1384
7 دانشگاه تبريز زمين شناسي براي جغرافيا کارشناسي 1382 1384
8 دانشگاه تبريز انسان و محيط زيست کارشناسي 1381 1387
9 دانشگاه تبريز ژئومورفولوژي ايران کارشناسي 1381 تا حال
10 دانشگاه تبريز تفسير نقشه هاي موضوعي کارشناسي 1380 1382
11 دانشگاه تبريز حفاظت خاک و آبخيزداري کارشناسي 1380 تا حال
12 دانشگاه تبريز واحدهاي ژئومورفولوژي ايران کارشناسي ارشد 1380 تا حال
13 دانشگاه تبريز اکوسيستم هاي طبيعي کارشناسي ارشد 1380 1387
14 دانشگاه تبريز تفسير تصاوير ماهواره اي براي آب و خاک کارشناسي ارشد 1387 تا حال
15 دانشگاه تبريز روشها و تکنيکها در ژئومورفولوژي کارشناسي ارشد 1382 تا حال
16 دانشگاه تبريز روش تحقيق در سنجش از دور و GIS کارشناسي ارشد 1385 تا حال
17 دانشگاه تبريز مخاطرات محيطي(زمين لغزش) دکتري 1387 تا حال
18 دانشگاه تبريز ژئوتوريسم کارشناسي ارشد 1388 تا حال
19 دانشگاه تبريز ژئوکارست کارشناسي ارشد 1388 تا حال
20 دانشگاه تبريز مدل ها در ژئومورفولوژي دکتري 1389 تا حال
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد