وب سایت شخصی سعيد زهتاب سلماسيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز کشاورزي پايدار دکتري 1384 1386
2 دانشگاه تبريز اکولوژي کارشناسي 1380 تا حال
3 دانشگاه تبريز اصول زراعت کارشناسي 1380 تا حال
4 دانشگاه تبريز مرتعداري کارشناسي 1380 تا حال
5 دانشگاه تبريز گياهان دارويي و ادويه اي کارشناسي 1385 تا حال
6 دانشگاه تبريز مباحث نوين در زراعت کارشناسي ارشد 1382 1387
7 دانشگاه تبريز روش تحقيق کارشناسي ارشد 1382 تا حال
8 دانشگاه تبريز اکولوژي گياهان زراعي کارشناسي ارشد 1385 تا حال
9 دانشگاه تبريز اکوفيزيولوژي گياهان زراعي و علفهاي هرز دکتري 1382 تا حال
10 دانشگاه تبريز اکولوژي سيستم هاي زراعي دکتري 1385 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد