وب سایت شخصی سعيد جهانبخشردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز هيدرومتئورولوژي کمّي دکتري 1375 تا حال
2 دانشگاه تبريز آب و هوا شناسي ماهواره اي دکتري 1375 تا حال
3 دانشگاه تبريز آب و هوا شناسي سينوپتيک دکتري 1385 تا حال
4 دانشگاه تبريز هيدرولوژي پيشرفته دکتري 1385 تا حال
5 دانشگاه تبريز روش ها و تکنيکها در اقليم شناسي دکتري 1375 1385
6 دانشگاه تبريز زبان تخصّصي دکتري 1375 1385
7 دانشگاه تبريز تبخير و تعرّق دکتري 1375 1380
8 دانشگاه تبريز ميکروکليماتولوژي پيشرفته کارشناسي ارشد 1375 تا حال
9 دانشگاه تبريز هيدرولوژي آبهاي سطحي کارشناسي ارشد 1385 تا حال
10 دانشگاه تبريز ژئوهيدرولوژي کارشناسي ارشد 1375 1387
11 دانشگاه تبريز متون تخصّصي کارشناسي ارشد 1375 1380
12 دانشگاه تبريز زبان تخصّصي دکتري 1375 1380
13 دانشگاه تبريز نقشه ها و نمودار هاي اقليمي کارشناسي ارشد 1375 1380
14 دانشگاه تبريز مباني اقليم شناسي کارشناسي 1368 تا حال
15 دانشگاه تبريز آب و هوا شناسي ديناميک کارشناسي 1380 تا حال
16 دانشگاه تبريز آگروکليماتولوژي کارشناسي 1375 تا حال
17 دانشگاه تبريز آب و هوا شناسي عمومي کارشناسي 1387 تا حال
18 دانشگاه تبريز هيدرولوژي شهري کارشناسي 1368 1388
19 دانشگاه تبريز هوا و اقليم شناسي کارشناسي 1368 1386
20 دانشگاه تبريز متون تخصّصي کارشناسي 1370 1380
12
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد