وب سایت شخصی باقر صدري نياردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تهران مباني عرفان و تصوف و فارسي عمومي و منطق الطير کارشناسي 1369 1376
2 دانشگاه امير کبير فارسي عمومي کارشناسي 1367 1370
3 دانشگاه آزاد واحد کرج مباني عرفان و تصوف و متون مختلف ادب فارسي کارشناسي 1368 1376
4 دانشگاه تبريز تحقيق در مکتب هاي ادبي جهان دکتري 1386 تا حال
5 دانشگاه تبريز کشف المحجوب و مثنوي کارشناسي ارشد 1382 تا حال
6 دانشگاه تبريز ادبيات معاصر - نقد ادبي کارشناسي 1376 تا حال
7 دانشگاه تبريز مباني عرفان و تصوف و مثنوي کارشناسي 1376 تا حال
8 دانشگاه تبريز تاريخ ادبيات جهان کارشناسي 1377 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد