وب سایت شخصی محمدتقي ستاريردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه مراغه هوا و اقليم شناسي کارشناسي 1388 1389
2 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان هيدرولوژي مهندسي کارشناسي 1390 1391
3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان آبهاي زيرزميني کارشناسي 1390 1391
4 دانشگاه تبريز هوا و اقليم شناسي کارشناسي 1390 تا حال
5 دانشگاه تبريز آبياري اقليم شناسي کارشناسي 1390 تا حال
6 دانشگاه تبريز حفاظت آب و خاک کارشناسي 1392 تا حال
7 دانشگاه تبريز اقتصاد مهندسي کارشناسي 1394 تا حال
8 دانشگاه تبريز تحليل سيستم هاي منابع آب 1 کارشناسي ارشد 1393 تا حال
9 دانشگاه تبريز آمارمهندسي کارشناسي ارشد 1394 تا حال
10 دانشگاه تبريز مهندسي رودخانه کارشناسي ارشد 1394 تا حال
11 دانشگاه تبريز مديريت سيستم کارشناسي 1394 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد