وب سایت شخصی سيدمصطفي شهرآيينيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تهران زبان تخصصي 1 کارشناسي 1/7/1385 1/11/85
2 دانشگاه تهران زبان تخصصي 2 کارشناسي 1/11/1385 1/4/1386
3 دانشگاه تبريز تاريخ فلسفه از بيکن تا هيوم کارشناسي 1/11/1387 تا حال
4 دانشگاه تبريز زبان تخصصي 1-2 کارشناسي 1/7/1388 تا حال
5 دانشگاه تبريز تفسير متون فلسفي به زبان انگليسي 1-2 کارشناسي 1/11/1388 تا حال
6 دانشگاه تبريز فلسفه دکارت کارشناسي ارشد 1/7/1388 تا حال
7 دانشگاه تبريز فلسفه دکارت دکتري 1/7/1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد