وب سایت شخصی صديف آزادمرد دميرچيردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه اروميه تکنولوژي روغن کارشناسي 1381
2 دانشگاه تبريز تکنولوژي روغن تکميلي کارشناسي ارشد 1386
3 دانشگاه تبريز روشهاي نوين آزمايشگاهي کارشناسي ارشد 1386
4 دانشگاه تبريز شيمي چربيها دکتري 1386
5 دانشگاه تبريز فرمولاسيون مواد غذايي دکتري 1386
6 دانشگاه تبريز شيمي مواد غذايي تکميلي کارشناسي ارشد 1387
7 دانشگاه تبريز شيمي مواد غذايي کارشناسي 1387
8 دانشگاه تبريز تجزيه مواد غذايي کارشناسي 1386
9 دانشگاه تبريز تغذيه درماني کارشناسي 1388 تا حال
10 دانشگاه تبريز مکانيسم واکنشهاي شيميايي دکتري 1390 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    کتاب ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد