وب سایت شخصی سيد سيامک علوي کياردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز - دانشکده کشاورزي ژنتيک کارشناسي 1387 تا حال
2 دانشگاه تبريز - دانشکده کشاورزي سيتوژنتيک کارشناسي ارشد 1387 تا حال
3 دانشگاه تبريز - دانشکده علوم سيتوژنتيک کارشناسي ارشد 1388 1390
4 دانشگاه تبريز - دانشکده کشاورزي آمار و احتمالات کارشناسي 1388 تا حال
5 دانشگاه تبريز - دانشکده کشاورزي طرح آزمايشهاي کشاورزي تکميلي کارشناسي ارشد 1387 تا حال
6 دانشگاه تبريز - دانشکده کشاورزي روش هاي پيشرفته آماري کارشناسي ارشد 1387 تا حال
7 دانشگاه تبريز - دانشکده کشاورزي روش هاي آماري چند متغيره دکتري 1387 تا حال
8 دانشگاه تبريز - دانشکده کشاورزي سيتولوژي کارشناسي 1387 تا حال
9 دانشگاه تبريز - دانشکده کشاورزي سيستماتيک پيشرفته حشرات دکتري 1391 تا حال
10 موسسه آموزش عالي ربع رشيدي سيتوژنتيک کارشناسي 1391 تا حال
11 موسسه آموزش عالي ربع رشيدي ژنتيک 2 کارشناسي 1392 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد