وب سایت شخصی مهرداد طرفدار حقردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز توزيع انرژي الكتريكي دکتري 1389 تا حال
2 دانشگاه تبريز کنترل کننده هاي FACTS دکتري 1380 تا حال
3 دانشگاه تبريز ديناميک ُسيستمهاي قدرت (درس مشترک) دکتري 1385 1387
4 دانشگاه تبريز بهره برداري از سيستمهاي قدرت دکتري 1380 تا حال
5 دانشگاه تبريز کيفيت توان دکتري 1387 تا حال
6 دانشگاه تبريز کنترل توان راکتيو دکتري 1381 1382
7 دانشگاه تبريز بررسي سيستمهاي قدرت 1 کارشناسي 1375 تا حال
8 دانشگاه تبريز طرح خطوط هوائي انتقال انرژي الکتريکي کارشناسي 1373 تا حال
9 دانشگاه تبريز ماشينهاي الکتريکي 1 کارشناسي 1379 1382
10 دانشگاه آزاد بررسي سيستمهاي قدرت 2 کارشناسي 1387 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد