وب سایت شخصی حسين طايفي نصرآباديردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز بيوشيمي 1 دکتري 1384 تا حال
2 دانشگاه تبريز بيوشيمي 2 دکتري 1384 تا حال
3 دانشگاه تبريز بيوشيمي 2 کارشناسي 1384 تا حال
4 دانشگاه تبريز اصول كار با ميكروسكوپ الكتروني کارشناسي 1384 تا حال
5 دانشگاه تبريز آشنايي با كامپيوتر و اينترنت دکتري 1385 تا حال
6 دانشگاه تبريز بيوشيمي 1 کارداني 1384 تا حال
7 دانشگاه تبريز زبان تخصصي 1 دامپزشكي دکتري 1386 تا حال
8 دانشگاه تبريز كارآموزي بيوشيمي و سم شناسي کارشناسي 1384 تا حال
9 دانشگاه بيوشيمي ليپيد و قند کارشناسي ارشد 1391 تا حال
10 دانشگاه آنزيمولوژي کارشناسي ارشد 1391 تا حال
11 دانشگاه بيوشيمي كروماتين کارشناسي ارشد 1391 تا حال
12 دانشگاه بيوانفورماتيك کارشناسي ارشد 1391 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد