وب سایت شخصی يونس جبارزادهردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تهران آمار و کاربرد آن در مديريت کارشناسي 1387 1390
2 دانشگاه تهران مديريت عمليات کارشناسي ارشد 1392 1393
3 دانشگاه تهران روشهاي مديريت پروژه پيشرفته کارشناسي ارشد 1388 1388
4 دانشگاه تبريز احتمال و آمار در مديريت کارشناسي ارشد 1392 تا حال
5 دانشگاه تبريز مديريت عمليات کارشناسي ارشد 1393 تا حال
6 دانشگاه تبريز مديريت استراتژيک کارشناسي ارشد 1392 1393
7 دانشگاه تبريز تحليل آماري کارشناسي ارشد 1392 تا حال
8 دانشگاه تبريز تصميم گيري براي مديران کارشناسي ارشد 1393 تا حال
9 دانشگاه تبريز تحقيق در عمليات پيشرفته کارشناسي ارشد 1392 تا حال
10 دانشگاه تبريز آمار کاربردي در مديريت جهانگردي کارشناسي 1394 تا حال
11 دانشگاه تهران کنترل پروژه کارشناسي 1387 1390
12 دانشگاه علوم پزشکي تبريز کاربرد کامپيوتر در مديريت کارشناسي ارشد 1394 تا حال
13 دانشگاه تهران مديريت نوآوري و تكنولوژي سازماني کارشناسي ارشد 1393 1396
14 دانشگاه تبريز استراتژي عمليات کارشناسي ارشد 1395 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد