وب سایت شخصی توحيد يوسفي رضاييردیفنام موسسهعنوان درسسطحتاریخ شروعتاریخ پایان
1 دانشگاه تبريز مدارهاي الکتريکي 2 کارشناسي 1388 تا حال
2 دانشگاه تبريز آمار و احتمالات مهندسي کارشناسي 1389 تا حال
3 دانشگاه تبريز مباني کامپيوتر و برنامه سازي کارشناسي 1392 تا حال
4 دانشگاه تبريز مدارهاي منطقي کارشناسي 1392 تا حال
5 دانشگاه تبريز پردازش سيگنال ديجيتال کارشناسي ارشد 1392 تا حال
6 پرديس ارس تئوري تخمين کارشناسي ارشد 1392 تا حال
7 پرديس ارس تئوري پيشرفته مخابرات کارشناسي ارشد 1392 تا حال
8 دانشگاه تبريز بازشناسي آماري الگو کارشناسي ارشد 1393 تا حال
9 دانشگاه تبريز شناسايي سيستم کارشناسي ارشد 1392 تا حال
10 دانشگاه تبريز مخابرات 1 کارشناسي 1393 تا حال
11 دانشگاه تبريز مقدمه اي بر حسگري فشرده (An Introduction to Compressed Sensing) کارشناسي ارشد 1393 تا حال
12 دانشگاه تبريز پردازش سيگنال ديجيتال پيشرفته کارشناسي ارشد 1393 تا حال
13 دانشگاه تبريز پردازش سيگنال هاي مغزي کارشناسي ارشد 1394 تا حال
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد