وب سایت شخصی حسين آقاجانيحسين نام:  
آقاجاني نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1357 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
04113354153 شماره فاکس:  
h_aghajani@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
04113392469 تلفن محل کار:  
09122140289 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد