وب سایت شخصی قادر دشتيقادر نام:  
دشتي نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1347 تاربخ تولد:   
ايران ملیت:  
مرد جنسیت:   
مجرد وضعبت تاهل:   
0411-3356004 شماره فاکس:  
dashti-g@Tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
3392785 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد