وب سایت شخصی داود بهبوديداود نام:  
بهبودي نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1343 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0098 41 3335 6013 شماره فاکس:  
dbehbudi@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/faPages/userinfo.aspx وب سایت:  
0098 41 3339 2287 تلفن محل کار:  
0098 91 4416 1198 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد