وب سایت شخصی سيد هادي اقدسي علمداريسيد هادي نام:  
اقدسي علمداري نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1362 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0098-41-3330-0829 شماره فاکس:  
aghdasi@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
0098-41-3339-3753 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد