وب سایت شخصی محمد مهدي برقي اسگوييمحمد مهدي نام:  
برقي اسگويي نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
1355 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
041-33392350 شماره فاکس:  
mahdi_oskooee@yahoo.com آدرس ایمیل:  
https://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?m.bargi وب سایت:  
041-33392358 ,65 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد