وب سایت شخصی مرتضي شجاريمرتضي نام:  
شجاري نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1341 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
041-33392131 شماره فاکس:  
mortezashajari@gmail.com آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/userinfo.aspx?m.shajari&MyUserID=501 وب سایت:  
041-33392194 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد