وب سایت شخصی نقي رستمينقي نام:  
رستمي نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1363 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
041-33300819 شماره فاکس:  
n-rostami@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
041-33393746 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد