وب سایت شخصی حسن نمازيحسن نام:  
نمازي نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1335 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0914-340191 شماره فاکس:  
namazi@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://www.namazi.com وب سایت:  
0914-3393121 تلفن محل کار:  
09141170731 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد