وب سایت شخصی کتايون نفوذيکتايون نام:  
نفوذي نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1354 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
زن جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
0411-3357834 شماره فاکس:  
nofouzi@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
0411-3392364 تلفن محل کار:  
09143613259 موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    مقاله ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد