وب سایت شخصی شهريور روستاييشهريور نام:  
روستايي نام خانوادگی:   
استاديار مرتبه دانشگاهی:   
1345 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
04113356013 شماره فاکس:  
srostaei@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
04113392273 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    مقاله ها


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد