وب سایت شخصی محمدتقي ستاريمحمدتقي نام:  
ستاري نام خانوادگی:   
دانشيار مرتبه دانشگاهی:   
30/04/1352 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
شماره فاکس:  
mtsattar@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
وب سایت:  
04133392796 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد