وب سایت شخصی محمدباقر بناءشريفيانمحمدباقر نام:  
بناءشريفيان نام خانوادگی:   
استاد مرتبه دانشگاهی:   
1344 تاربخ تولد:   
ايراني ملیت:  
مرد جنسیت:   
متاهل وضعبت تاهل:   
041-33301919 شماره فاکس:  
sharifian@tabrizu.ac.ir آدرس ایمیل:  
http://asatid.tabrizu.ac.ir/home.aspx?User=182 وب سایت:  
041-33393715 تلفن محل کار:  
موبایل:  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    لیست انتشارات


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد