وب سایت شخصی مهرداد طرفدار حقردیفوضعیتعنوانتاریخمحلچکیده مطالب
1 برگزار شده هاديهاي هوائي روکش دار 1384 تهران، تبريز، اهواز، ساري، شيراز، مشهد، .... 17دوره در سطح کشور (عموماً در شرکتهاي توزيع برق)
2 برگزار شده کابلهاي خودنگهدار از 1385 شرکتهاي توزيع برق کشور 26 دوره آموزشي
3 برگزار شده طراحي شبکه هاي توزيع برق اسفند 1394 شرکت توزيع نواحي تهران بزرگ معماري شبکه‌هاي توزيع، آشنايي با شبکه‌هاي فشار ضعيف، آشنايي با شبکه‌هاي فشار متوسط، آشنايي با پستهاي توزيع (پست‌هاي هوايي)، آشنايي با پستهاي توزيع (پست‌هاي زميني) اهميت طراحي مهندسي شبکه‌هاي توزيع از ديدگاه کاهش تلفات اهميت طراحي مهندسي شبکه‌هاي توزيع از ديدگاه ايمني و حريم اهميت طراحي مهندسي شبکه‌هاي توزيع از ديدگاه کيفيت توان اهميت طراحي مهندسي شبکه‌هاي توزيع از ديدگاه اقتصادي و زيبايي و مبلمان شهري اهميت طراحي مهندسي شبکه‌هاي توزيع از ديدگاه افزايش قابليت اطمينان بررسي و برداشت اطلاعات شبکه موجود، بررسي وضعيت بار (مطالعات پخش بار) انجام محاسبات مکانيکي و انجام محاسبات الکتريکي -ادامه انجام محاسبات مکانيکي پياده‌سازي و برآوري ريالي طرح با استفاده از نرم‌افزار آشنايي با طرح جامع توزيع ادامه آشنايي با طرح جامع توزيع آشنايي با نرم‌افزار GIS *در شرکت توزيع برق نواحي تهران بزرگ، چهار رديف اول تدريس شد.
4 برگزار شده طراحي شبکه هاي توزيع برق با کابل فاصله دار هوايي از 1390 شرکتهاي توزيع برق کشور  
    صفحه اصلی

    مشخصات من


    سوابق تحصیلی


    عناوین پایان نامه


    توانایی و تخصص ها


    سوابق مدیریتی و اجرائی


    سوابق تدریس


    راهنمایی پایان نامه ها


    کتاب ها


    لیست انتشارات


    افتخارات کسب شده


    کارها و پروژه های تحقیقاتی


    انجمن های عضو


    دروس


    کارگاه های آموزشی


    دانلود


    تماس با من

دانشگاه تبریز IT مرکز
کلیه حقوق این سایت مربوط به شرکت مهندسی ایمن پرداز آذر می باشد